Reflections from Ireland/Reflexie z Írska

Reflections from Ireland/Reflexie z Írska

Správa zo seminára

„Power, Rank and Privilege in the field of community Development“

26.-27.marca 2011, Írsko

Seminár významným spôsobom pomohol v rozširovaní osobnostných líderských schopností, nakoľko obsahoval veľké množstvo praktických cvičení. Jeho zameranie na procesovú prácu, vzťah medzi postavením a silou (hodnosťou) bolo veľmi dobre zvolené a podporilo motiváciu aktívneho občianstva.

Účastníci seminára boli hlavne terapeuti, psychológovia, poradcovia, jednoducho ľudia, ktorí pracujú s najrôznejšími skupinami/komunitami a mnohí sa priznali, že často pri svojej práci riešia vzťah, do akej miery môže ich práca zasahovať do osobného života, do akej miery ho ovplyvňuje a či je správne nechať sa ňou pohltiť. Práve uvedomenie si vlastnej motivácie, vlastného postavenia v rodine či v práci a z toho vyplývajúcich možností sily rozhodovať a konať, bolo vysokou pridanou hodnotou seminára.

Vzťahy medzi väčšinovými a menšinovými skupinami sa dajú aktívne podporovať jedine cez aktívne občianstvo jednotlivca. Procesová práca je práve jedným z nástrojov, ktorými si človek môže uvedomiť vlastnú identitu, privilégiá, postavenie. Zvyšovaním individuálnej zodpovednosti môže procesová práca do veľkej miery znižovať diskrimináciu.

Seminár sa do veľkej miery venoval princípom a praxi „hlbokej demokracie“, kedy nútil ľudí uvažovať o vzťahoch a správaní sa jednotlivcov v skupine a ich presadzovaní sa v tejto skupine. Zároveň identifikoval jednotlivé typy a skupiny postavenia (rank) a praktickými cvičeniami rozvinul schopnosti ľudí rozoznávať a spoznávať tieto typy postavenia a vzťahov medzi nimi, ako rozoznať ich symboly, prejavy a dal so súvislosti so správaním jednotlivcov.

Práve uvedomovanie si vlastného postavenia, identity vedie k poznaniu, že komunity nachádzajú riešenia konfliktov a problémov a východiská pre ďalšie pôsobenie vďaka interakcii všetkých názorových pozícií a dimenzií skúsenosti jednotlivých členov. Týmto seminár pomáhal učeniu sa a schopnosti vyučovať metódy na podporu odlišnosti a medzikultúrnej komunikácie, metód na riešenie konfliktov, metód na rozvoj uvedomovania si ľudských práv v oblasti veku, rasy, kultúry, rodu,...

Seminár výrazným spôsobom pomáhal uvedomiť si (prípadne stanoviť) vlastné vízie a výzvy, ktoré chce človek v rámci svojej komunitnej práci uplatniť.

Mgr. Jana Murínová

Správa z psychologického semináru

         V dňoch 26. a 27. marca 2011 som v írskom Dun Laoghaire absolvovala seminár Exploring Power, Rank and Privilege in the field of community Development“.

         O proces-orientovanej  psychológii som pred seminárom mala len veľmi všeobecné informácie.   Na dvojdňovom zážitkovom seminári nás lektorky Geraldine Halpin a Eileen Moore nielenže oboznámili so základnými pojmami ako “hlboká demokracia”, postavenie - rank, privilégium či procesová práca. Tiež nás cez pútavé cvičenia a diskusie nabádali hľadať uplatnenie princípov procesovej práce vo vlastnom živote, vo vlastných rodinách a predovšetkým v komunitách, v ktorých pôsobíme.

         Prvý deň seminára sme sa venovali pojmom sila, privilégium a rank. V asi 25-člnnej skupine sme sa najskôr predstavili. Účastníci seminára mali rôzne profesie. Boli to terapeuti, psychológovia i dobrovoľníci, ktorí pracovali s rôznymi skupinami ľudí (rozvádzajúci sa manželia, skupiny migrantov z tretieho sveta, drogovo závislá mládež, ľudia, ktorí prišli pre krízu o zamestnanie...a pod.) Na seminári boli ľudia, ktorí sa procesovej práci venovali už dlhšie, ale aj takí, pre ktorých bola táto disciplína či metóda niečím novým. Myslím si, že vďaka tejto pestrej škále ľudí, ktorí si princípy a učenie proces orientovanej psychológie v diskusiách  vysvetľovali vždy v oblasti svojho pôsobenia, som oveľa lepšie chápala teoretický výklad. Zároveň ma tieto diskusie motivovali zmeniť vlastný doterajší pohľad nielen na komunitu, v ktorej pracujem, ale aj na mňa samú. Poznatky získané na seminári mi ukázali spôsob, ako cez uvedomovanie si svojich privilégií a svojho ranku môžem pôsobiť na ostatných. Pochopenie privilégií a ranku zároveň zmenilo aj môj doterajší prístup k práci s komunitou migrantov na Slovensku.

         Druhý deň seminára  bol venovaný predovšetkým  procesovej práci a hlavne objasňovaniu jej nástrojov, ktoré môžu zvýšiť sebavedomie znevýhodnených skupín občanov. Vďaka výkladu lektoriek a diskusiám o procesovej práci v komunitách som si uvedomila, že pre menšinové skupiny sa dá urobiť oveľa viac. Ak sa tieto skupiny vedú v duchu princípov hlbokej demokracie a uvedomovania si vlastného ranku, lepšie si uvedomujú svoje práva, sú sebavedomejšie vo vystupovaní k ostanej majoritnej spoločnosti a zároveň sú sami motivovaní hľadať riešenia prípadných problémov.

         Na seminári o procesovej práci v Írsku som získala množstvo poznatkov, ktoré sú mimoriadne osožné nielen pre môj osobný život. Tento seminár tiež vzbudil môj záujem o procesovú prácu a som presvedčená, že významným spôsobom prispieva k formovaniu členov znevýhodnených skupín na aktívnych občanov, ktorí si plne uvedomujú svoje postavenie, pridanú hodnotu, práva a zároveň majú snahu angažovať sa pri zlepšovaní vzťahov v spoločnosti a riešení problémov.      

Mgr. Silvia Mabena